De hoofdpunten uit ons partijprogramma

Nieuw Elan Zuidplas (“NEZ”) heeft als enig doel om de LOKALE belangen van inwoners van de gemeente Zuidplas het beste te kunnen behartigen en om de lokale democratie te beschermen. 

NEZ hecht grote waarde aan een doorlopend, goed contact met alle inwoners van Zuidplas. In dit partijprogramma vindt u onze uitgangspunten voor de komende raadsperiode.

Medezeggenschap, Inspraak?  JA het kan, samen met Nieuw Elan!

NEZ huldigt het principe dat uw stem niet één keer in de vier jaar wordt gehoord, maar gedurende vier jaar. We zijn altijd bereikbaar, de belangen van de inwoners van Zuidplas staan voor ons voorop.

Minder regels en meer baas in eigen dorp?  JA het kan, samen met Nieuw Elan!

Wij willen meer lokale invloed op gemeentelijk beleid en samenwerkings-verbanden; veelal stellen deze samenwerkingsverbanden de lokale politiek voor een voldongen feit waarop daarna weinig verandering meer in is te brengen. Voorbeelden hiervan zijn gebiedsvisies, uitvoering zorgtaken, afvalverwerking, herindelingen.

NEZ is tegen lastenverhoging voor de inwoners. Blijvende democratische controle door de gemeenteraad van Zuidplas op de taakuitoefening van de eigen organisatie en de aan de organisatie verbonden partijen vormt hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Zuidplas veilig?  JA het kan, met Nieuw Elan!

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor het welzijn van de inwoners. Het waarborgen daarvan is daarom een kerntaak voor de gemeente. NEZ wil een gemeentebestuur dat zich sterk maakt voor een streng en actief handhavingsbeleid.

Zorg en maatschappelijke ondersteuning in Zuidplas?  JA het kan, met Nieuw Elan!

NEZ vindt goede medische en zorgvoorzieningen (eerstelijnsvoorzieningen zoals huisarts, apotheek, tandarts, etc.) in Zuidplas belangrijk. NEZ vindt dat vooral de zorgtaken speciale aandacht verdienen. Deze dienen op lokaal niveau en op menselijke maat georganiseerd te worden. NEZ wil stimuleren dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit vereist dat zij gebruik kunnen maken van winkelvoorzieningen in de buurt en voor hen toegankelijk (openbaar) vervoer. NEZ is tegen het invoeren van betaald parkeren in de Zuidplas.

Economische zaken, Lokale Werkgelegenheid?  JA het kan, met Nieuw Elan!

Het is belangrijk om een goed vestigingsklimaat voor bedrijven te scheppen. In de praktijk betekent dit dat de gemeente oog moet hebben voor de initiatieven van m.n. lokale ondernemers en belemmerende regelgeving zo veel mogelijk moet afschaffen.

Volkshuisvesting?  JA het kan, met Nieuw Elan!

Wij zijn voor het legaliseren van de permanente bewoning op de recreatieparken, omdat de recreatiemarkt in de afgelopen veertig jaar sterk is veranderd waardoor er geen behoefte meer is aan ruim 800 recreatiewoningen in de Gemeente Zuidplas. Het overgrote deel wordt al jaren min of meer permanent bewoond.
Bij het doorzetten van het huidige beleid zullen de parken vollopen met tijdelijke, vaak buitenlandse bewoners. Er zal verloedering optreden met allerlei niet gewenste sociale neveneffecten. Door legalisering wordt dit voorkomen; ook leidt dit tot aanzienlijke besparingen gelet op de huidige kostbare handhaving.

Sport?  JA het kan, met Nieuw Elan!

Sportieve activiteiten zijn voor de gemeente (m.n. voor jongeren) essentieel en Sport is daarom voor NEZ een speerpunt van beleid. NEZ vindt dat er voldoende sportaanbod voor de inwoners moet zijn op bereikbare afstand. NEZ blijft streven naar fusies van gelijkgestemde verenigingen en samenvoeging van hun accommodaties. Hiermee kunnen de beheerskosten voor de sport in de Zuidplas worden beperkt; maar altijd in overleg met de partijen!

Leefbaar Zuidplas?  JA het kan, samen met Nieuw Elan!

De zorg voor de leefomgeving en het bevorderen van duurzaamheid zullen uitgangspunten zijn bij elke gemeentelijke maatregel. NEZ wil zoveel mogelijk groen binnen de gemeente behouden. 
NEZ vindt het van belang dat de Zuidplas goed bereikbaar blijft. Ook een goede verkeersdoorstroming binnen de gemeentegrenzen is belangrijk. Nieuwe verkeersmaatregelen mogen echter niet leiden tot het verplaatsen of het creëren van verkeersproblemen elders in de gemeente. Het herindelen van wegen of bruggen bij onze buurgemeenten mag niet leiden tot verkeersopstoppingen in de Zuidplas.