PARTIJPROGRAMMA 2022 – 2026

NEZ voor ’n leefbaar Zuidplas

Nieuw Elan Zuidplas (“NEZ”, opgericht in 2013) wil met een daadkrachtig en concreet beleid stappen zetten naar een nieuw politiek tijdperk om, interactief, de belangen van alle inwoners van Zuidplas zo optimaal mogelijk te behartigen.

NEZ eerbiedigt de grondwet en staat voor een samenleving waarin alle inwoners respect hebben voor de waarden en normen die hierin staan verwoord. NEZ functioneert onafhankelijk van de landelijke politieke partijen met de voor hen kenmerkende levensovertuigingen en/of ideologieën.

NEZ hecht grote waarde aan een doorlopend, goed contact met de inwoners van Zuidplas. Wij nodigen een ieder uit voor onze openbare fractievergaderingen of ons op een andere wijze te benaderen om uw vragen, zienswijzen en vooral ook oplossingen rond vraagstukken die in de gemeente Zuidplas spelen met ons te delen.

In dit partijprogramma vindt u onze uitgangspunten voor de komende raadsperiode.

Samen Besturen

Wij willen dit realiseren door verbinding te maken tussen de inwoners en de politieke bestuurders. Tevens willen wij denktanks vormen uit alle dorpen en openbare (fractie-) vergaderingen houden waar iedereen zijn of haar ideeën en/of standpunten kan verkondigen. Op deze wijze kan de Zuidplasburger invloed uitoefenen!

Het college van burgemeester en wethouders en het ambtenarenapparaat handelen krachtig, integer en transparant ten bate van de inwoners.

Een open communicatie tussen inwoners en bestuur is van groot belang. Alle raadsvoorstellen zijn in beginsel openbaar. Geheimhouding dient tot het uiterste te worden beperkt en geldt uitsluitend tijdens de voorbereiding van aanbestedingen en bij personele aangelegenheden.

NEZ huldigt het principe dat uw stem niet één keer in de vier jaar wordt gehoord, maar gedurende vier jaar.

NEZ wil dat de agenda van de gemeenteraadsvergadering door de raad zelf wordt geformuleerd, waarbij rekening wordt gehouden met de voordrachten door het college van burgemeester en wethouders. Vanzelfsprekend is er ook ruimte voor burgerinitiatieven.

Burgerparticipatie

De inwoners worden door middel van referenda, hoorzittingen, wijkavonden, het gebruik van interactieve media en andere vormen van interactief bestuur betrokken worden bij het reilen en zeilen van de gemeente en toekomstige projecten.

NEZ hecht veel waarde aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Regels zijn  er alleen als die noodzakelijk, uitvoerbaar en te handhaven zijn. Bestaande regels worden hierop getoetst en zo nodig aangepast dan wel geschrapt.

Referendum

NEZ is van mening dat een referendum past in het beleid om de inwoners meer invloed te geven en is voor het in stand houden van referenda op gemeentelijk niveau. De gehouden referenda gingen tot nu toe over onderwerpen als: verkeersbeleid, herindelingen, bouwplannen en de sluiting van publieke gebouwen en instellingen.

De uitslag van een referendum is op dit moment niet bindend, omdat andere wetgeving dit niet toe staat. Een gemeente kan dus zelf bepalen een referendum uit te schrijven. Dit noemt men een raadplegend referendum. Burgers kunnen dus druk uitoefenen op de lokale politici om een referendum uit te schrijven, maar het is geen recht.

Zuidplas veilig

Veiligheid is ieders zorg. Het is een basisvoorwaarde voor het welzijn van de inwoners. NEZ is een voorstander van het aanstellen van meer Boa’s en het eventueel uitbreiden van hun bevoegdheden. NEZ wil hiermee, naast de reguliere handhaving, o.a. geconstateerde toenemende straatintimidatie laten aanpakken.

NEZ wil een gemeentebestuur dat zich sterk maakt voor een actief handhavingsbeleid. Onderdeel van dit handhavingsbeleid vormt een adequate en vooral zichtbare politie-inzet.

NEZ wil een gemeentebestuur dat het preventieve veiligheidsbeleid breed oppakt, in samenwerking met politie, algemeen maatschappelijk werk, jeugdzorg, sport, welzijnswerk en onderwijsinstellingen.

Periodieke publieke verantwoording over de resultaten van de toezichts- en handhavingswerk kan de effectiviteit vergroten. Dit biedt de mogelijkheid de prioriteiten van de politie vast te leggen.

Het onderwerp “Ondermijning” dient prominent op de bestuurlijke agenda te komen.

NEZ wenst, zeker bij de immer doorzettende schaalvergroting van de gemeente, de terugkeer van een politiebureau dan wel -post in Nieuwerkerk aan den IJssel.

NEZ maakt zich hard voor meer 30 kilometer-zones in de dorpen.

Cameratoezicht

NEZ vindt het inzetten van camera’s een gepast middel teneinde de veiligheidsbeleving (preventief) te bevorderen. Wel moet aan deze inzet een gefundeerde reden ten grondslag liggen. Het gaat om een balans tussen de veiligheid in het publieke domein afgezet tegen de privacy van burgers. Bij klachten of andere meldingen van niet gepast gedrag of onwenselijke (verkeers-) situaties ziet NEZ liever de gerichte inzet van tijdelijke, mobiele camera’s.

Camera-inzet is een middel, geen doel. NEZ hoopt dat geplaatste camera’s zullen bijdragen aan een goede sociale leefomgeving waarbij we niet uit het oog moeten verliezen dat primair de mens zelf zijn of haar sociale leefomgeving maakt en dus  niet de camera. Elkaar aanspreken op gedrag dat niet door de beugel kan, is en blijft derhalve noodzakelijk.

Zorgvuldig financieel beleid

NEZ staat voor een sober, gedegen financieel beleid. Het gemeentebestuur dient hier op een inzichtelijke manier verantwoording over af te leggen aan de inwoners over het gevoerde financiële beleid.

Lastenverhoging voor de inwoners moet beperkt blijven. Hogere gemeentelijke lasten als gevolg van eventuele tegenvallers moeten gecompenseerd worden door efficiencyverhoging binnen de gemeentelijke organisatie en/of het afstoten van taken.

Het subsidiebeleid moet transparant. Subsidies worden bij voorkeur verleend op basis van prestatieafspraken en/of per herkenbare eenheid (gelijk bedrag per lid van een vereniging, stichting of instelling). Subsidieontvangers dienen zich periodiek te verantwoorden over de besteding van ontvangen subsidies.

Blijvende democratische controle door de gemeenteraad van Zuidplas op de taakuitoefening van de eigen organisatie en de aan de organisatie verbonden partijen (w.o. gemeenschappelijke regelingen) vormt een belangrijk aandachtspunt.

NEZ wil voorkomen dat er te veel geld wordt besteed aan het inhuren van externe adviseurs. NEZ houdt het uitgavenpatroon van de gemeente scherp in de gaten.

 • Er wordt een partner gezocht om de risico’s en de kennis en kunde bij de gemeente te verzekeren inzake de uitdaging van het Vijfde Dorp.
 • De schuldquote is te hoog. Financiering van de actieve grondexploitatie van het Vijfde Dorp zal de schuldquote nog meer verslechteren. Dit kan leiden tot ongewenste stijgende lasten voor de burger. NEZ wil voorkomen dat Zuidplas een artikel 12 gemeente wordt.
 • Het gemeentelijk apparaat blijft groeien; dit is met name te zien aan de stijgende kosten veroorzaakt door nieuwe werknemers en inhuurkrachten. Ook het verloop onder de gemeente ambtenaren is hoog te noemen. De raad is hierover in geringe mate geïnformeerd. NEZ maakt zich zorgen over dit stijgende uitgavenpatroon. NEZ wil, teneinde gerichter te handelen,  hiervoor in de komende jaren frequenter geïnformeerd worden.

(Gemeentelijk) voorzieningenniveau

NEZ maakt zich hard voor een goed voorzieningenniveau, dat aansluit op de behoeften van de bevolking. Goede voorzieningen zijn belangrijk voor het welzijn, de gezondheid, de ontplooiing en de ontspanning van inwoners en houden de gemeente vitaal. Daar hoort een gezond financieel beleid bij.

NEZ is, waar mogelijk, voorstander van het creëren van een breed scala van degelijke, sobere en kostendekkende voorzieningen. Publieksgerichte functies moeten laagdrempelig en toegankelijk zijn voor alle inwoners.

Digitaliseren van o.a. gemeentelijke diensten moet niet leiden tot uitsluiting door het ontbreken van digitale kennis en/of middelen ( PC etc.). De mens – mens verbinding is de basis. De “digitale snelweg” moet niet verworden tot een digitale jungle. Hulp bij digitale onkunde moet geboden worden.

Zuidplas is en blijft een samenvoeging van een viertal afzonderlijke dorpen, die hun eigen voorzieningen nodig hebben. NEZ is geen voorstander van nieuwe centrale grootschalige voorzieningen die gerealiseerd moeten worden in het Vijfde Dorp als centrale locatie. Bestaande voorzieningen in de dorpen blijven behouden, gerelateerd aan het aantal inwoners.

NEZ staat een gemeenteloket in elke kern voor.

Zorg en maatschappelijke ondersteuning in Zuidplas

NEZ acht goede medische en zorgvoorzieningen (eerstelijnsvoorzieningen zoals huisarts, apotheek, tandarts, etc.) in Zuidplas belangrijk. Het gemeentebestuur moet gebruik maken van initiatieven van individuele en groepen zorgverleners en stimuleert inwoners tot creatieve en innovatieve oplossingen op het terrein van zorg te komen.

Het geplande gezondheidscentrum in de wijk Dorrestein te Nieuwerkerk aan den IJssel dient doorgang te vinden.

Ouderen en jongeren en anderen met een beperking, hulp- of zorgbehoefte

Een zorgloket als vast aanspreekpunt dient alle inwoners binnen de gemeente de weg te wijzen in de complexe zorgwereld.

Stichting ZO!, nu de regisseur van de hulpverlening binnen onze gemeente, moet periodiek (half)jaarlijks verslag doen van haar activiteiten.

Mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk hun plaats in de maatschappij kunnen innemen. Bedrijven kunnen hierin worden gestimuleerd om deze mensen in dienst te nemen zodat zij ook een (arbeids)kans krijgen in de maatschappij. Zelfredzaamheid moet worden gestimuleerd en waar mogelijk gefaciliteerd. De gehandicaptenplatforms kunnen met hun adviezen een grote bijdrage leveren aan het tot stand brengen van een dergelijk beleid.

Ouderen moeten de plaats in de samenleving kunnen innemen die zij wensen. NEZ wil stimuleren dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in de eigen dorpen. Aangepaste of aan te passen woonruimte dient daarvoor beschikbaar te zijn. Ook moeten zij gebruik kunnen maken van winkelvoorzieningen in de buurt en voor hen toegankelijk (openbaar) vervoer.

Om meer betrokken te zijn, moeten jongeren zelf uitvoering kunnen geven aan het formuleren van beleid en het uitvoeren ervan. Dit kan bijvoorbeeld via de Jongerenraad.

Minimabeleid

De kaders voor minimabeleid zijn voorgeschreven door Rijksoverheid, de uitvoering is een zaak van de gemeente.

NEZ wil dat de gemeente binnen de kaders van de Participatiewet ruimhartig beleid ontwikkelt. Er moet worden gehandeld naar de geest van de wet, niet naar de letter van de wet. Schrijnende gevallen dienen steun te krijgen, geen afstraffing (Boodschappen krijgen toestaan).

Ouderen met alleen een AOW uitkering dienen (financieel) aandacht te krijgen.   

Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt dienen middels inzet van de gemeente dan wel samenwerkingsverbanden intensief naar zinvol werk te worden begeleid.

Schuldhulpverlening

Het hebben van (problematische) schulden heeft grote gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van de schuldenaar en vaak zijn directe omgeving. Ook zijn de maatschappelijke gevolgen groot. Professionele hulp in een vroeg stadium heeft derhalve hoge prioriteit.

(Voortgezet) onderwijs

Het onderwijs is doorlopend in ontwikkeling. De betrokkenheid van burgers bij het onderwijs moet worden vergroot. Mensen willen investeren in de toekomst van hun kinderen. Tegelijkertijd staat Nederland bekend om zijn pluriformiteit als het gaat om onderwijs; zowel wat levensbeschouwelijke als methodische achtergronden betreft. NEZ is voorstander van keuzevrijheid in onderwijs.

NEZ

 • is voorstander dat aangeboden onderwijsvormen in het voortgezet onderwijs in al zijn varianten wordt aangeboden in Zuidplas.
 • is voorstander van tenminste één Integraal Kind Centrum (IKC) per dorp dat staat voor zorg, welzijn, kinderopvang en onderwijs onder één dak.
 • vindt het belangrijk dat elk kind leert zwemmen onder en buiten schooltijd.
 • acht op de basisschool lessen in omgaan met geld een noodzaak.

Ondernemen

Het is belangrijk een goed vestigingsklimaat voor bedrijven te scheppen. In de praktijk betekent dit dat de gemeente oog heeft voor de initiatieven van ondernemers en belemmerende regelgeving zo veel mogelijk moet afschaffen.

Tegelijkertijd dient de gemeente er voor te waken dat (teveel) inbreuk wordt gepleegd op de leefomgeving. NEZ is tegen het vestigen van bedrijven die volgens de daartoe uitgewerkte maatstaven een meer dan minimaal “vervuilend karakter” kennen.

Het vinden van een goed evenwicht leidt tot ruim baan voor de ondernemers en het behoud van lokale werkgelegenheid. Het gemeentebestuur dient een duidelijke visie op (het creëren en behouden van) de werkgelegenheid in Zuidplas uit te dragen en ondernemers die aan de geformuleerde uitgangspunten voldoen maximaal te faciliteren bij het bereiken van hun doelen.

Ondernemers – en vooral winkeliers – krijgen volgens NEZ alle vrijheid zelf hun openingstijden te bepalen. Elke relevante bepaling die dit belemmert, wordt uit de Algemene Plaatselijke Verordening  geschrapt.

Ondernemers die door toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen hun onderneming niet meer kunnen voeren worden fatsoenlijk naar een andere vestiggingsplek dan wel bedrijfsbeëindiging gebracht. Lang door overheden aan het lijntje te worden gehouden is absoluut niet gepast.

Opdrachten van de gemeente met een bedrag lager dan De Europese aanbestedingsnorm worden zoveel mogelijk uitgevoerd door lokale ondernemers.

Bedrijventerreinen dienen veilig en goed bereikbaar te zijn. Bij (teveel) leegstand dient er of gerevitaliseerd dan wel opnieuw worden bestemd.

Wonen en bouwen

Houd het zoveel mogelijk laag en groen. U woont in een dorp, niet in een stad.

De bedachte oplossing “bouwen, bouwen, bouwen” voor een falend landelijk woningbeleid door de jaren heen mag niet resulteren in het ongebreideld vol zetten van het grondgebied van de gemeente Zuidplas. Daarnaast hebben we een woningnood op te lossen, geen woning – luxeprobleem.

Onze jeugd moet oud kunnen worden in de dorpen, onze ouderen in hun woonomgeving kunnen blijven.

Bouwen geschiedt in eerste instantie aan de randen van alle bestaande dorpen.

De realisatie van sociale woningbouw dient voortvarend opgepakt te worden en mag niet lijden onder door dure door “geld gedreven” bouwprojecten.

Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk passende huisvesting voor iedere inwoner van Zuidplas, van starterswoning tot en met levensloopbestendige woonvormen. Ook komt er een aanbod van tijdelijke woningen en Tiny Houses worden gerealiseerd. Onderzocht wordt welke leegstaande gebouwen en/of kantoren kunnen worden getransformeerd tot woonlocatie.

Oudere bewoners die in hun woning willen blijven wonen, worden hiertoe in de gelegenheid gesteld, ongeacht of zij huurder of eigenaar zijn. Daarnaast staat NEZ open voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven op dit gebied, zoals kangoeroewoningen, Knarrenhoven en tijdelijke woon- en zorgeenheden.

Bij woningbouw binnen de gemeente Zuidplas wordt uitgegaan van de principes van duurzaam, klimaatneutraal en levensloopbestendig bouwen.

De gemeente neemt initiatieven t.b.v. het verduurzamen van bestaande woningen ondersteunen dan wel moedigt minimaal aan.

Waar mogelijk worden de toekomstige bewoners betrokken bij het ontwikkelen van plannen.

Er dient een gedegen studie te worden gedaan naar de (economische) mogelijkheden van het plangebied Nieuwerkerk-Noord.

Gestapelde bouw wordt gemaximaliseerd tot drie woonlagen.

De omgeving van NS Station Nieuwerkerk aan den IJssel blijft in de toekomst verschoond van verdere gestapelde bouw en/of geïntensiveerde bebouwing. Liever verdorpelijking dan verstedelijking.

Bouwen op een inbrei-locatie moet passen in de bestaande omgeving en mag geen schoenlepel effect hebben. Een groene inbrei locatie is een mooie locatie.

NEZ is voorstander van gratis openbaar vervoer voor senioren; bijvoorbeeld het gebruik kunnen maken van een buurtbus om naar een winkelcentrum te kunnen gaan.

Middengebied en Vijfde Dorp

De ontwikkeling van het Middengebied achten wij als een “noodzakelijk kwaad”.

Bewoners, ondernemers en overig direct betrokkenen, die door de ontwikkeling van het Middengebied economische en/of financiële schade lijden dienen hierin fatsoenlijk tegemoet getreden en gecompenseerd te worden.

Het Middengebied mag geen stenen gebied worden. Derhalve veel groen en blauw naast het grijs. Daarnaast eerst (be-)wegen, dan pas bouwen.

Mogelijkheid “verdrassen” van delen van het Middengebied onderzoeken.

Het Vijfde Dorp moet aan een woningbehoefte voldoen en niet een woon-luxe probleem oplossen. Een (financieel) toegankelijk woningaanbod dus.

Inwoners van Zuidplas krijgen op enigerlei wijze voorrang op de nieuwbouw in het Vijfde Dorp. Realisatie van minimaal 30% sociale woningbouw.

Mogelijkheid wonen op i.p.v. “onder” water in Vijfde Dorp onderzoeken.

Wie koopt, bewoont. Een woning is om in te wonen, geen speculatieobject.

Recreatiewoningen

NEZ is voor het legaliseren van permanente bewoning op de recreatieparken. De recreatiemarkt is in de afgelopen veertig jaar sterk veranderd waardoor er geen behoefte meer is aan ruim 800 recreatiewoningen in de gemeente Zuidplas. Het overgrote deel van deze woningen wordt al jaren min of meer permanent bewoond. Een woonbestemming is daarom veel beter op zijn plaats. Het geeft weer (sociale) rust op de parken en in de gemeente en een goede verzorging en onderhoud van de parken en de gemeente bespaart tevens veel geld (geen kosten intensieve handhaving). Aangezien de parken in Zuidplas nogal van elkaar verschillen wordt er gericht per park bestemd (permanente bewoning, recreatie, tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten, etc.).

Energie-, warmtetransitie en duurzaamheid

De door de Rijksoverheid ingezette Energie- en warmtetransitie wordt met beleid  uitgevoerd. Draagvlak verkrijgen onder inwoners en ondernemers is onontbeerlijk voor het slagen van deze transities. De gemeente heeft hierbij een ondersteunende, voorlichtende rol te hebben.

NEZ staat geen windturbines op haar grondgebied toe.  

NEZ wil dat er concrete maatregelen worden genomen, die wellicht op korte termijn een investering vergen, maar die op lange termijn ruimschoots worden terugverdiend. Voorbeelden:

 • Het energiegebruik van gemeentelijke gebouwen moet met tenminste 30 procent worden teruggedrongen.
 • Op grote schaal moeten (ook voor de openbare verlichting) LED’s worden toegepast.
 • Het bedrijfsleven moet worden gestimuleerd tot het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen en het toepassen van zelfregulerende verlichting.
 • Het gemeentelijk autopark moet geheel elektrisch worden.
 • De gemeente heeft een voorbeeldrol als het gaat om energiezuinig handelen.
 • Stimulans van huisisolatie en installatie van zonnepanelen.

NEZ streeft naar voldoende oplaadpalen voor elektrische auto’s; met name bij de winkelcentra en bij bedrijfsterreinen. (“shop and load”).

Waar mogelijk, is het wenselijk ook bij carports en in garages, het verantwoord thuis opladen te stimuleren.

(Onderhoud) Openbare Ruimte

De zorg voor de leefomgeving en het bevorderen van duurzaamheid zijn  uitgangspunten bij elke gemeentelijke maatregel. De inwoners en het bedrijfsleven worden gestimuleerd dit voorbeeld te volgen.

NEZ stelt zich op het standpunt dat de openbare ruimte uitnodigend, veilig en schoon is.

NEZ wil graag een gemeentelijke “meld App” voor meldingen betreffende klachten over zwerfafval, het straatbeeld en straatverlichting.

De vele groengebieden tussen de dorpen en aan de gemeentegrenzen dienen beschermd te worden tegen verstedelijking en verrommeling.

De gemeente dient ten aanzien van het openbaar groen een behoorlijk niveau van onderhoud te garanderen. Indien bewoners of bedrijven deel willen nemen aan dit onderhoud en/of het niveau willen verhogen, dan kan dat onder bepaalde condities, waarbij toe-eigening geen optie is.

NEZ onderschrijft het belang van bomen, zowel als bijdrage aan een gezonder leefmilieu als beeldbepalend element. Wij streven naar een 1 op 1 verhouding aantal inwoners / bomen. Frequenter onderzoek naar de gezondheid van de bomen, met name in het buitengebied.

NEZZZzzzz vliegt weg met het bij-vriendelijk onderhoud van het groen.

NEZ wenst een breder beeld van de natuurbeleving onder de jongsten onder ons. Naast de aanleg van Tiny Forests wil NEZ de aanleg van natuurspeelplaatsen stimuleren.

NEZ

 • is voorstander van een “blijf er nu eens vanaf beleid”. Gronden in eigendom van de gemeente die niet worden aangewend voor bebouwing dan wel anders kunnen door er niets aan te doen veranderen in zogenaamde veenbossen.
 • geeft prioriteit aan het ontwikkelen van recreatieve voorzieningen, waarbij echter de natuur in grote mate wordt ontzien.
 • heeft de volle aandacht voor de inrichting van het Raadhuisplein te Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit gezien vanuit zowel klimaatperspectief (stenen “hondenkerkhof”, niet groen genoeg) als verkeersveiligheid (onoverzichtelijk met veel ongelukken).
 • is geen voorstander van zeer grootschalige evenementen in de Eendragtspolder.
 • is voorstander van het (frequenter) vegen van plekken met veel zwerfafval.
 • wenst een herinvoering van het ophalen van grof vuil.  
 • wenst een onderzoek naar het hufterproof maken van abri’s.
 • houdt de realisatie van geluidswerende maatregelen langs de A20 hoog op de agenda
 • wenst lichtvervuiling (o.a. door kassen) te minimaliseren.
 • wenst in breed verband een open dialoog met RTHA (“Zestienhoven”) over de vliegroutes over de gemeente.
 • accepteert geen “breek je nek voorzichtig” niveau van bestrating.

Zuidplas Mobiel

NEZ vindt het van belang dat een groeiend Zuidplas goed bereikbaar blijft. Ook een goede verkeersdoorstroming binnen de gemeentegrenzen is belangrijk.

Nieuwe verkeersmaatregelen mogen niet leiden tot het verplaatsen of het creëren van verkeersproblemen elders in de gemeente. Het (tijdelijk) afsluiten van een weg of brug bij onze buurgemeenten mag niet leiden tot verkeersopstoppingen in de Zuidplas.

NEZ wil goede bus en treinverbindingen.

Bij de realisatie van een waterbusverbinding Gouda – Rotterdam mag de gemeente de boot niet missen.

Het veer Moordrecht – Gouderak moet voor minimaal voetgangers en fietsers behouden blijven, zo ook de verbinding Hitland – Ouderkerk aan den IJssel.

Winkelen in Zuidplas

NEZ is van mening dat Zuidplas gediend is met de aanwezigheid van kleinschalige wijkwinkelcentra, tenminste in ieder dorp één, hierbij rekening houdend met o.a. het groeiend aantal ouderen in onze gemeente.

Het is een wens de kleinschalige winkelvoorzieningen te behouden voor de dagelijkse boodschappen op het niveau van de wijk/dorp en zeker in de buurt van zorgvoorzieningen.

NEZ

 • wijst de komst van grootschalige zogenoemde weidewinkels of factory outlet stores niet op voorhand af.
 • is tegen het invoeren van betaald parkeren in de Zuidplas.  
 • wenst een onderzoek naar het gebruik van de stallingsgarage bij WC Reigerhof. Dit om het parkeren van personeel in de nabij gelegen woonwijk te minimaliseren.
 • wil bij of in alle winkelcentra tenminste één openbare toiletgroep.
 • wil dat de koopzondag blijft en wel op basis van vrijwilligheid van de ondernemer /winkelier.
 • is voorstander van gratis openbaar vervoer voor senioren; bijvoorbeeld het gebruik kunnen maken van een buurtbus om naar een winkelcentrum te kunnen gaan

Sport

“Een gezonde geest in een gezond lichaam”. Sport bevordert de fysieke en psychische gezondheid, draagt bij aan individuele ontplooiing, vergroot de sociale kwaliteit en vervult een economische functie. NEZ vindt dat er om die redenen voldoende sportaanbod voor de inwoners moet zijn op bereikbare afstand.

Tegelijkertijd vindt NEZ dat er ook eisen aan de sportverenigingen gesteld moeten worden, zoals bereidheid tot samenwerking met andere verenigingen en de gemeente bij het realiseren van voorzieningen, het actief bijdragen aan het onderhoud van de sportvoorzieningen en het betalen van een kostendekkende vergoeding voor de in samenwerking met de gemeente gerealiseerde voorzieningen.

NEZ is en blijft groot voorstander van de oprichting van een Sportraad. Deze dient als centraal aanspreekpunt voor alle sporters en verenigingen. De Sportraad geeft (on)gevraagd adviezen aan de gemeenteraad.

NEZ is voorstander om in elke wijk een mogelijkheid voor sport te creëren.

Verenigingen gaan in beginsel zelf zorgdragen voor het onderhoud van de sportaccommodaties. Waar mogelijk worden accommodaties overgedragen aan de verenigingen.

Dierenwelzijn

NEZ wil binnen landelijke kaders gepaste aandacht besteden aan het dierenwelzijn. Dit kan door uitvoering van het door NEZ ingebrachte dierenwelzijnsbeleid. NEZ streeft naar voldoende uitlaatgebieden en hondentoiletten voor hondenbezitters. Op plaatsen waar men poepzakken gebruikt, dienen ook hiervoor bestemde afvalbakken aanwezig te zijn. Ontlasting van paarden dient te worden opgeruimd door de berijder.

Vrijwilligerswerk en Welzijn

De inzet van vrijwilligers is van onschatbare waarde voor het goed functioneren van het algemeen welzijn, de zorg en het bestuur van verenigingen. Vrijwilligerswerk zorgt voor een uitgebreider aanbod van voorzieningen voor de inwoners en vergroot de kwaliteit van het aanbod van deze voorzieningen. Zij geeft de inwoners mogelijkheden tot zelfontplooiing en een zinvolle tijdsbesteding.

Het is van belang dat de gemeente blijk geeft van haar waardering voor de vrijwilligers, door waar wenselijk en mogelijk, het vrijwilligerswerk actief te stimuleren en te ondersteunen. Dit kan door het nemen van maatregelen die weinig of geen geld kosten. Hierbij valt te denken aan: het gebruik van de gemeentelijke website en het organiseren van vrijwilligersdagen met daarin bijvoorbeeld workshops om kennis te vermeerderen.

Culturele- en welzijnsvoorzieningen kunnen in veel gevallen niet zonder subsidie. De kosten van deze voorzieningen  moeten in de hand worden gehouden. Criteria om subsidie toe te kennen moeten duidelijk zijn. Tussen de subsidieontvanger en de gemeente wordt van te voren duidelijk afgesproken en vastgelegd welk product tegen welke prijs wordt geleverd. Op basis van gemaakte afspraken dient de subsidieontvanger verantwoording af te leggen over de geleverde prestaties. Als die prestaties er niet of te weinig zijn kan gevraagd worden subsidies terug te betalen.

Het verdient aanbeveling te bezien hoe welzijnsstichtingen de kosten kunnen drukken door samen te gaan in een overkoepelende, regionale organisatie of op een andere manier samen te werken, ruimten multifunctioneel te gebruiken en een marktconforme prijs te berekenen voor hun diensten. Daar waar deze faciliteiten goedkoper door de markt geleverd kunnen worden moet de bijdrage van de gemeente Zuidplas afgebouwd worden.

Cultuur(historie)

De Zuidplaspolder en de daarin liggende dorpen hebben een markante geschiedenis. Deze geschiedenis moet zoveel mogelijk levendig worden gehouden. Cultuurhistorische verenigingen lenen zich bij uitstek dit te doen. Daarnaast moet er een gedegen inventarisatie plaatsvinden van alle cultuurhistorische objecten en dienen deze te worden beoordeeld op toegevoegde waarde (lees behoud) voor onze gemeenschap. Gepast commercieel gebruik van deze objecten (denk bijv. aan de Steenovens) heeft de instemming van NEZ.  “Wie het verleden niet kent krijgt geen grip op de toekomst”.

Cultuuruitingen binnen de gemeente worden op hun toegevoegde waarde geschat, gekoesterd en, waar nodig en (financieel) haalbaar, ondersteund.

Samenwerking

Nieuw Elan Zuidplas staat voor een goede samenwerking met haar buurgemeenten om gemeente-overstijgende zaken, zoals verkeersstromen en sluipverkeer aan banden te leggen. De door het rijk te decentraliseren taken kunnen het best in grotere samenwerkingsverbanden van gemeenten in de regio tot uitvoering worden gebracht.

En verder

In Zuidplas is geen plek voor een coffeeshop en dat wil NEZ graag zo houden.

NEZ wordt absoluut niet vrolijk van hondeneigenaren die hond(en) hun behoefte laten doen voor de ingang van of op een kinderspeelplaats.

NEZ ergert zich aan het te pas en te onpas op straat zetten van plastic en ander ongerief. Ook rondzwervende blikjes en fast-food verpakkingen zijn een doorn in ons oog.

De Nieuwjaarsbijeenkomst terug? Ja graag. Geeft verbinding.